Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural 

 

I. DASAR

 1. Pasal 9 dan Pasal 12 PP 99 tahun 2000 jo PP 12 tahun 2002
 2. Keputusan Kepala BKN No. 12 tahun 2002

II. SYARAT– SYARAT

 1. Menduduki Jabatan Struktural
 2. Telah 1 tahun dalam Pangkat dan 1 tahun dalam Jabatan bagi yang diangkat dalam Jabatan Struktural dan Pangkatnya masih 1 tingkat dibawah jenjang Pangkat awal untuk Jabatan tersebut, kecuali bagi yang setelah 4 tahun atau lebih dalam Pangkat dapat dipertimbangkan Kenaikan Pangkatnya pada periode setelah pelantikan
 3. Telah 4 tahun dalam Pangkat bagi yang telah menduduki Pangkat awal dalam Jabatan yang didudukinya
 4. Tidak melampaui Pangkat atasan langsungnya
 5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir

III. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

 1. Salinan/ fotocopy sah SK Pangkat terakhir
 2. Salinan/ fotocopy sah SK pengangkatan dalam Jabatan dan Surat Pernyataan pelantikan
 3. Salinan/ fotocopy sah SK Pemberhentian Sementara (apabila sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu yang tidak bisa rangkap jabatan)
 4. Salinan/ fotocopy sah SK Penugasan Pada Instansi Lain (apabila diangkat sebagai pejabat struktural pada instansi lain)
 5. SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir

Catatan : Untuk Kenaikan Pangkat Gol. IV/c ke atas wajib melampirkan 2 rangkap kelengkapan adminsitrasinya.


 Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu

 

I. DASAR

 1. Pasal 9 dan Pasal 13 PP 99 tahun 2000 jo PP 12 tahun 2002
 2. Keputusan Kepala BKN No. 12 tahun 2002 Kenaikan Pangkatnya tidak terikat pada jenjang Pangkat dan dapat melampaui Pangkat atasan langsungnya

 II. SYARAT – SYARAT

 1. Menduduki Jabatan Fungsional tertentu
 2. Sekurang – kurangnya telah 2 tahun dalam Pangkat terakhir
 3. Kenaikan Pangkatnya tidak terikat pada jenjang Pangkat dan dapat melampaui Pangkat atasan langsungnya
 4. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan
 5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir 

 III. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

 1. Salinan/ fotocopy sah SK Pangkat terakhir
 2. Salinan/ fotocopy sah SK pengangkatan dalam Jabatan Fungsional terakhir
 3. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK)
 4. Salinan/ fotocopy sah Ijazah pendidikan terakhir, dilegalisir asli oleh pejabat yang berwenang (Universitas) atau Salinan/ fotocopy sah Penyetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri, dilegalisir asli oleh pejabat yang berwenang (DIKTI) jika lulusan perguruan tinggi luar negeri
 5. Salinan/ fotocopy sah Keputusan/ Perintah untuk Tugas Belajar (apabila usulan gelar akademis yang baru, diperoleh dari PT yang lokasinya berada di luar kota)
 6. Asli Daftar Riwayat Hidup (hanya untuk kenaikan Pangkat ke IV/c keatas)
 7. SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir

Catatan : Untuk Kenaikan Pangkat Gol. IV/c ke atas wajib melampirkan 2 rangkap kelengkapan adminsitrasinya.


 Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah

 

I. DASAR

 1. Pasal 9 dan Pasal 18 PP 99 tahun 2000 jo PP 12 tahun 2002
 2. Keputusan Kepala BKN No. 12 tahun 2002

 II. SYARAT – SYARAT

 1. Diangkat dalam Jabatan/ diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/ keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh
 2. Sekurang – kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir
 3. Setiap unsur penilaian prestasi sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
 4. Memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan bagi yang menduduki Jabatan funsional tertentu
 5. Lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat kecuali bagi yang menduduki jabatan Fungsional tetentu

 III. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

 1. Salinan/ fotocopy sah SK Pangkat terakhir
 2. Salinan/ fotocopy sah STTB/ Ijazah/ Diploma
 3. Salinan/ fotocopy sah Keputusan/ Perintah untuk Tugas Belajar
 4. SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir
 5. Asli/ tembusan Asli penetapan Angka Kredit (PAK) bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu
 6. Surat Keterangan Pejabat Pembina Kepegawaian serendah – rendahnya Pejabat Eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada PNS yang bersangkutan kecuali bagi yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu
 7. Fotocopy sah Surat tanda lulus ujian penyesuaian Kenaikan Pangkat kecuali bagi yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu
 8. SK Jabatan bagi yang menduduki Jabatan Struktural/ Fungsional tertentu

 

Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki Jabatan Struktural / Fungsional Tertentu

 

I. DASAR

 1. Pasal 9 dan Pasal 19 PP 99 tahun 2000 jo PP 12 tahun 2002
 2. Keputusan Kepala BKN No. 12 tahun 2002

II. SYARAT – SYARAT

 1. Sekurang – kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam Pangkat terakhir
 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir
 3. Diperintahkan/ ditugaskan untuk melaksanakan tugas belajar
 4. Kenaikan Pangkatnya diberikan dalam batas jenjang Pangkat yang ditentukan untuk Jabatan Struktural/ Fungsional tertentu yang terakhir didudukinya

 III. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

 1. Salinan/ fotocopy sah SK Pangkat terakhir
 2. Salinan/ fotocopy sah Keputusan pengangkatan dalam Jabatan terakhir
 3. Salinan/ fotocopy sah Keputusan/ Perintah untuk Tugas Belajar
 4. SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir

 

kenaikan pangkat fix fikri